Personal Data Protection

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни („Общ регламент относно защитата на данните“), който започва да се прилага пряко на територията на всички държави-членки на ЕС, считано от 25 май 2018г. “Фили Вайб” АД има качеството АДМИНИСТРАТОР по отношение на личните данни на негови служители, контрагенти, изпълнители по граждански договори, потребители на конкретни услуги и др.  физически лица, чиито данни дружеството обработва и съхранява.
Лични данни е всяка информация, която директно идентифицира или е в състояние да идентифицира дадено физическо лице.
Субект на данни е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор /име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност.
Дружеството „Фили вайб“ АД води съответните регистри, свързани с личните данни на субектите, чиито данни обработва и съхранява в съответните срокове. Дружеството е разработило и съответните политики и вътрешни правила, и е взело необходимите технически и орагнизационни мерки, за да гарантира защитата на лични данни на своите потребители, служители, контрагенти и др.-субекти на данни- физически лица.
„Фили вайб“ АД спазва изискванията на Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и ще обработва лични данни на субектите само при посочените в Общия регламент за защита на личните данни основания и срокове.
Според Общия регламент относно защита на личните данни, основанията за обработване са:
o    съгласие на субекта на данни - за всяка конкретна цел се дава отделно съгласие;
o    изпълнение на договор;
o    законово задължение;
o    защита на жизненоважни интереси на субекта или на друго лице,
o    задача в обществен интерес;
o    законни интереси, преследвани от администратора или трета страна.
Личните данни се обработват само във връзка с определена цел и когато бъде постигната целта или тя отпадне, администраторът няма право повече да съхранява лични данни. Данните трябва да се съхраняват за възможно най-кратко време. Този период трябва да бъде съобразен с причините, поради които администраторът обработва данните, както и с всички законови задължения за съхранение на данните за определен период от време (напр. национални трудови и данъчни закони или закони за борба с измамите, които изискват от администраторите да съхраняват личните данни на техните служители за определен период, продължителност на гаранцията на продукта и др.).
„Фили вайб“ АД спазва правата на субектите на лични данни, посочени Общия регламент относно защита на личните данни, а именно: право на информация - по време на събирането на данните физическите лица (субектите на данни) трябва да бъдат ясно информирани най-малкото относно: кой е администраторът на лични данни; защо ще използва личните им данни (за какви цели); категориите на съответните лични данни; правното основание за обработката на данните им; колко дълго ще запази данните; кой друг може да ги получи; дали техните лични данни ще бъдат прехвърлени на получател извън ЕС; субектите на данни трябва да бъдат информирани, че имат право на копие на данните (право на достъп до личните данни); право на коригиране на личните данни; право на изтриване (правото да бъдеш забравен); право на възражение пред администратора, право на субектите да подадат жалба до надзорния орган за защита на данните (Комисия за защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; право да поискат „човешка намеса“ в случаите на автоматизирано вземане на решение; право да възразят срещу обработване на данните чрез видеонаблюдение; право да възразят срещу директния маркетинг.
При всяко обработване на лични данни „Фили Вайб“ АД предоставя на субектите ясни и подробни съобщения (под формата на „декларации за поверителност“), които съдържат информация относно това, за каква цел, за какъв срок и по какъв начин дружеството събира и обработва личните им данни; всички детайли на администратора и назначеното от него Длъжностно лице по защита на данните; контакти на обработващи лични данни; други получатели, на които се разкриват лични данни; правата на субектите и практическите средства за тяхното упражняване. Посочено е, че личните данни ще се събират за конкретни и законни цели и няма да се обработват по начин, несъвместим с тези цели.
Всякаква информация във връзка с техните права или по други въпроси, свързан със защитата на личните данни, субектите могат да получат, като се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните на “ Фили вайб“ АД на следните контакти: dpo@pizzalab.bg
За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , https://www.cpdp.bg
За защита на правата на субектите на лични данни и гарантиране сигурността на личните данни „Фили Вайб“ АД е въвело подходящи технически и организационни мерки.
При евентуален случай на нарушаване защитата на личните Ви данни, администраторът „Фили вайб“ АД ще направи конкретна оценка на риска и в определените  от регламента случаи ще уведоми както Комисията за защита на личните данни, така и субекта на данни за настъпилото нарушение.