Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ И ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ “PIZZA
LAB”, СОБСТВЕНОСТ НА „ФИЛИ ВАЙБ“ АД

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ФИЛИ ВАЙБ“ АД

Търговско наименование (фирма): „Фили Вайб” АД

Единен идентификационен код: 203418843

ДДС №: BG203418843

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, бул. "Цариградско шосе" № 115з, Търговски център “The Mall”, Ниво 2

Телефона за контакти: 0035929743468

Електронен адрес (имейл): help@pizzalab.bg

Уебсайт: https://www.pizzalab.bg

„Фили Вайб“ AД е собственик на верига от ресторанти, работещи под наименованието на притежаваната от дружеството регистрирана търговска марка „PizzaLab“, както и собственик на мобилно приложение “PIZZA LAB”, чрез което, след извършване на предварителна регистрация, потребителите могат да ползват описаните в настоящите Общи условия услуги.

II. ДЕФИНИЦИИ

В тази Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:

1) „Мобилно приложение” означава специализирано приложение за мобилни устройства, чрез което Потребителят има право при наличие на свързаност с Интернет на отдалечен достъп до определени предлагани от Фили Вайб услуги;

2) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които Потребителите имат достъп чрез Уебсайта и чрез Мобилното приложение;

3) „Поръчка“ означава поръчка на Потребителя за покупка на определени от него Храни и напитки, в която е посочено избраното от него място за получаване измежду ресторантите на Фили Вайб на територията на България с адреси, както следва:

гр. София

бул. „Александър Стамболийски“ № 101, Mall of Sofia, ниво 2, Pizza Lab – 00359885163133

бул. „Цариградско шосе“ № 115з, The Mall, ниво 2, Pizza Lab – 00359884076133 „Околовръстен път“ № 214, Ring Mall, ниво 2, Pizza Lab – 00359884775103

ул. „Граф Игнатиев“ № 44, Pizza Lab – 00359882500152

бул. „България“ № 69, Bulgaria Mall, ниво 3, Pizza Lab – 00359882351280

гр. Пловдив

ул. „11-ти Август“ № 5, Pizza Lab – 00359882508167

ул. „Перущица“ № 8, Mall Plovdiv, ниво 2, Pizza Lab – 00359886853037

ул. „Д-р Георги Странски“ № 3, Plaza Plovdiv, ниво 2, Pizza Lab – 00359886468269

4) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва Мобилното приложение по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, като създава собствен Потребителски профил чрез регистрация с имейл, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това;

5) „Потребителски профил“ означава част в Мобилното приложение, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да направи Поръчка и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез Мобилното приложение, както и история на Поръчките му;

6) „Уебсайт“ означава поддържания от „Фили Вайб“ АД уебсайт https://www.pizzalab.bg;

7) „Фили Вайб“ означава „Фили Вайб“ АД, с ЕИК 203418843. Подробна информация за „Фили Вайб“ АД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за „Фили Вайб“ АД“;

8) „Храни и напитки“ означава всички продукти, в това число пици, салати, сосове, безалкохолни напитки и десерти, предлагани за продажба от Фили Вайб посредством Мобилното приложение, които са част от менюто на Фили Вайб, обявено на Уебсайта, във всички обекти на Фили Вайб и в Мобилното приложение.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Мобилното приложение. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат специалните условия на Поръчката.

3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които ползват Мобилното приложение, извършват регистрация чрез Мобилното приложение и/или правят Поръчки.

3.3. За да може да направи Поръчка Потребителят първо трябва да направи регистрация в Мобилното приложение, като създаде свой личен Потребителски профил чрез въвеждане на свой имейл адрес.

3.4. С оглед периодичното допълване и модифициране на услугите, предоставяни от Фили Вайб, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от Фили Вайб периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им на Уебсайта и Мобилното приложение. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият Потребителскитe си профили и да преустановят използването на услугите на Фили Вайб, предоставяни чрез Мобилното приложение.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. Регистрацията на Потребителския профил се счита за извършена при изпълнение на следните условия:

 1. попълване от Потребителя чрез ползването от него мобилно устройство на форма за регистрация, достъпна чрез Мобилното приложение. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При регистрацията си Потребителят посочва име, фамилия, телефон, електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Потребителския Профил;
 2. отбелязване с отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия” и деклариране, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло;
 3. потвърждение на регистрацията от Потребителя, чрез въвеждане в специално обозначено поле на код за верификация, изпратен му от Фили Вайб на посочения телефон за контакти няколко минути след регистрацията.  

4.2. След извършване на регистрацията, Потребителят може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на Храни и напитки чрез Мобилното приложение: потребителско име (представляващо посочен от Потребителя имейл адрес) и парола, които се определят от Потребителя при попълване на формата за регистрация.

4.3. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

4.4. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Мобилното приложение. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава в срок до 3 (три) дни от промяната да актуализира съответните данни в своя Потребителски профил.

4.5. Потребителят носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Мобилното приложение, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Потребителят следва незабавно да уведоми Фили Вайб с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за Фили Вайб или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

V. ПОРЪЧКИ

5.1. Поръчки могат да се правят чрез Мобилното Приложение чрез електронна форма за Поръчка. За попълване на електронната форма, Потребителят трябва да следва инструкциите на Мобилното приложение.

5.2. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на предлаганите Храни и напитки, достъпно на Мобилното приложение. При поръчка на пица, Потребителят може да се възползва от опцията „Направи си сам“ и да направи пица по свой вкус, като избира между асортимент от продукти, посочени във виртуалното меню, като така избраните продукти не могат да надвишават девет на брой. Фили Вайб има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните в менюто на Храни и напитки, цените им и други характеристики. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на Мобилното приложение.

5.3. Потребителят може да прави Поръчки през Мобилното приложение чрез избирането на желаните Храни и напитки, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната Поръчка:

  1. Вход в своя Потребителски профил;
  2. Преглед на менюто, обявено в Мобилното приложение;
  3. Добавяне на Храни и напитки във виртуална кошница или при използване на опцията „Направи си сам“ -  създаване на пица;
  4. Отбелязване на търговския обект на Фили Вайб, от който Потребителят желае да получи готовата поръчка;
  5. Посочване на часа, в който Потребителят ще посети обекта на Фили Вайб, за да получи готовата Поръчка;
  6. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „Завършване на Поръчката“. До завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Храни и напитки, количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка;

5.4. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Потребителя се съгласява да закупи Храните и напитките, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на  настоящите Общи условия. След като Потребителят натисне бутона „Завършване на Поръчката“, системата на Фили Вайб автоматично генерира номер и име на Поръчката

5.5. Договорът за изпълнение на всяка конкретна Поръчка между Фили Вайб и Потребителя се счита за сключен от момента, в който системата на Фили Вайб генерира номер и име на Поръчката.

5.6. Фили Вайб не предлага доставки по домове, офиси и т.н. Поръчката ще бъде налична за приемане от Потребителя в избран от него търговски обект на Фили Вайб.

5.7. При получаване на готовата Поръчка Потребителят се легитимира с името, посочено в Поръчката.

VI. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ

6.1. Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android и iOS и е достъпно безплатно за сваляне в онлайн магазините AppStore и GooglePlay.

6.2. Мобилното приложение осигурява:

 1. достъп на Потребителите до менюто с Храни и напитки на Фили Вайб;
 2. възможност Потребителите да проверяват в реално време локацията, работното време и разстоянието до обектите на Фили Вайб, както и да изберат обект, от който да получат готовата Поръчка;
 3. достъп на Потребителите до история на предишните им поръчки, както и информация относно заплатените суми;
 4. достъп на Потребителите до информация за всички налични промоционални оферти, кампании и инициативи, организирани от Фили Вайб;

6.3. За лицензиране на мобилно съдържание, достъпно от Мобилното приложение, Потребителят трябва да следва показаните инструкции. Фили Вайб предоставя разрешение за безплатно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер), единствено за лични и нетърговски цели. Фили Вайб предоставя лиценз, а не прехвърля право на собственост. Потребителят няма право да: променя или копира материали, използва материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инжинеринг на софтуера на Мобилното приложение, премахва обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, предоставяте „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри, настоящият  лиценз се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглен по всяко време. При прекратяване на достъпа до материалите или при оттеглянето на този лиценз, Потребителят е задължен незабавно да премахне, унищожи и/или изтрие всички свалени и/или заредени материали, независимо дали са в електронен или в хартиен формат.

VII. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Цените на Храните и напитките са посочени в менюто, обявено в Мобилното приложение. Фили Вайб има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Храни и напитки.

7.2. В момента на получаване на изпълнената Поръчка от търговския обект на Фили Вайб, Потребителят заплаща на касата пълната стойност на цената на Поръчката, като в замяна получава касова бележка.

VIII. ТОЧКИ ЗА ЛОЯЛНОСТ (“MONETTI”)

8.1.  Всеки Потребител, който прави Поръчка чрез Мобилното приложение получава виртуални точки за лоялност Monetti.

8.2. Потребителят може да събира Monetti и чрез поръчка на място в търговските обекти на Фили Вайб като сканира своя QR код от бележката за получаване на готовата Поръчка, която се генерира при финализиране на Поръчката и служи за легитимиране на Потребителя при плащане и получаване на готовата Поръчка.

8.3. Пет процента (5%) от Поръчка, направена чрез Мобилното приложение (или на място, ако Потребителят е сканирал QR кода си) се начисляват във виртуална сметка за Monetti (акаунт), част от Потребителския Профил. Например ако стойността на Поръчката е 10.00 лв, съответния Потребител ще получи в акаунта си 0.5 точки Monetti.

8.4. Всяка бележка с QR следва да бъде сканирана в рамките на 2 часа, след като е направена Поръчката. Ако през тези 2 часа бележката не е сканирана, QR кодът става невалиден и не може да се ползва. В рамките на 24 часа, на един потребител от един акаунт могат да се начислят Monetti за максимум 2 поръчки или 2 сканирани QR кода.

8.5. Всяка една точка Monetti се равнява на 1 лев. Потребителят може да използва натрупаните точки за лоялност Monetti при покупка на храни и напитки през Мобилното Приложение, като заяви желанието си за това чрез своя Потребителски Профил. Точките Monetti могат да бъдат използвани само за заплащане на пълната стойност на поръчани от Потребителя Храни и напитки. Не се допуска използването на точки Monetti за заплащане на част от стойността на поръчката, т.е. за да използва точки Monetti при покупка на Храни и напитки, Потребителят трябва да има Monetti равняващи се или надвишаващи пълната стойност на поръчаните Храни и напитки.

IX. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Съдържанието на Мобилното приложение се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Фили Вайб не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.

9.2. Фили Вайб не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с мобилното устройство, използвано от потребителя, и не може да се инсталира на него, или макар и инсталирано - не работи коректно.

9.3. Мобилното приложение работи само доколкото има мрежа на използваното мобилно устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, приложението няма да работи.

9.4. Фили Вайб не е прегледало съдържанието на сайтовете, към които има качени линкове (връзки) от Мобилното приложение и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Мобилното приложение не означава обвързване от страна на Фили Вайб. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Потребителя.

9.5. Фили Вайб не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Мобилното Приложение, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Мобилното Приложение или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Фили Вайб не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Мобилното Приложение.

9.6. Фили Вайб не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Мобилното приложение, както и за съдържанието на Потребителския Профил. Фили Вайб няма задължение да спира достъпа до и/или да премахва съдържанието на Потребителския профил по искане на Потребителя, който го е публикувал.

9.7. Фили Вайб има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на Фили Вайб да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

X. РЕВИЗИИ

Материалите, качени на Мобилното приложение, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Фили Вайб може да прави промени в материалите, съдържащи се в  Мобилното приложение по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1 Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на продуктите на Фили Вайб, тъй като Храните и напитките, предлагани от Фили Вайб са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

11.2. Независимо от горното, Потребителят има право да предяви рекламация, в рамките на 60 мин., считано от часа на предаване на готовата Поръчка, в следните случаи:

 1. Поръчката не е пълна или
 2. Полученият от Потребителя продукт не съответсва с направената от него Поръчка.

11.3. В рамките на срока по чл. 11.2 по-горе Потребителят може да направи рекламация на място в търговския обект, от който е получил готовата поръчка или чрез обаждане на телефона на съответния търговски обект, посочен в раздел II, чл. 3 по-горе. Ако рекламацията е направена след този срок Фили Вайб не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

11.4. Разговорите към телефоните на съответните търговски обекти, посочени в раздел II, чл. 3 по-горе по-горе се таксуват на цената на един градски разговор, цената за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.

11.5. При предявяване на основателна рекламация Фили Вайб по своя преценка може да предложи следните възможности за разрешаване на установения проблем: замяна на продукта с нов или подарък на продукт при следваща поръчка за сметка на Фили Вайб, предоставена отстъпка при следваща поръчка или покупка от Фили Вайб.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между страните, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

12.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

12.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Мобилното приложение, остават собственост на Фили Вайб. Всяко използване на приложението или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

12.4. Фили Вайб си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички услуги, достъпни чрез Мобилното приложение.

12.5. Фили Вайб има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че:

 1. Потребителят предостави невярна или непълна информация;
 2. Фили Вайб има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител;
 3. Потребителят не се яви да получи готова Поръчка в избрания от него търговски обект;
 4. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички услуги, предоставяни чрез Мобилното приложение;
 5. Фили Вайб прекрати поддържането на Мобилното приложение.

12.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Фили Вайб услуги, като дезактивира своя Потребителски Профил.

12.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Мобилното приложение и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общите условия са приети от Съвета на директорите на Фили Вайб АД и са в сила от 01.02.2019. Общите условия са последно актуализирани на 18.07.2019. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Фили Вайб АД актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Фили Вайб АД от момента на публикуване на съответната актуализация.