ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АБОНИРАНЕ НА БЮЛЕТИН

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С АБОНИРАНЕ НА БЮЛЕТИН

Настоящата Декларация засяга обработката на лични данни от потребители на уебсайта на „Фили Вайб“ АД, ЕИК 203418843: https://pizzalab.bg, които желаят да се абонират за бюлетин с информация за промоции и кампании, от посетители в обектите на „Фили Вайб“ АД, ЕИК 203418843 – пицарии Pizza Lab, които желаят да ползват предоставяния на място безплатен достъп до безжичен интернет и от потребители, които желаят да се регистрират в мобилното приложение Pizza Lab, собственост на „Фили Вайб“ АД, ЕИК 203418843.
*Декларацията се попълва само в случай на обработване на лични данни на физическо лице на основание, което е различно от договор или закон. Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) не се прилага по отношение на обработването на лични данни, които засягат юридически лица, включително наименованието и правната форма на юридическото лице и данните за връзка на юридическото лице). Тази декларация не се попълва от физически лица, чиито лични данни се обработват на основание на сключен договор или въз основа на законова разпоредба (напр. от служители на дружеството на трудов договор или подизпълнител, с които Администратора на лични данни има сключен договор).

КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪГЛАСЯВАМ И ПОТВЪРЖДАВАМ:
В тази декларация изброените по-долу термини ще имат следното значение:
(i)    „Администратор на лични данни“ означава „Фили вайб“ АД, ЕИК 203418843;
(ii)   „Лични данни“ е всяка информация, която идентифицира Субекта на данни по пряк или непряк начин (напр. име, адрес, ЕГН, телефон, имейл адрес, номер на лична карта и др. подобни данни, които идентифицират пряко Субекта на данни; други идентификационни данни като данъчен номер, псевдонимизирани, криптирани данни и др., чрез които Субектът на данни може да бъде идентифициран по непряк начин);
(iii)  „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, което обработва Личните данни от името на Администратора на лични данни и по негово нареждане или възлагане – напр. адвокат или адвокатско дружество, външен счетоводител, външен консултант, софтуерна компания, поддържаща информационната система, подизпълнител по друг вид договор за предоставяне на услуги и др.;
(iv)  „Общ регламент относно защитата на данните“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО;
(v)   „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват Личните данни, независимо дали е трета страна или не;
(vi)  „Субект на лични данни“ или „Субект на данни“ означава физическо лице, чиито лични данни се обработват от Администратора на лични данни. Субектът на данни може да бъде идентифициран пряко или непряко чрез определена информация за него, която директно или индиректно го идентифицира, или е в състояние да го идентифицира (напр. име, адрес, ЕГН, телефон и др.)

1)     С настоящата декларация давам съгласие следните Лични данни да бъдат обработвани от Администратора на лични данни:

  • Име;
  • Имейл адрес;
  • Телефон;

2)     Декларирам, че ще уведомя незабавно Администратора на лични данни за всяка промяна в Личните ми данни.
3)     Предоставям Личните си данни за следната цел на обработване: получаване на бюлетин за промоции и кампании.
4)     Запознат съм, че Личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора на лични данни за периода, през който съм абониран за бюлетина, като ще бъдат изтрити незабавно след преустановяване на тази услуга от администратора или в случай, че оттегля съгласието си/възразя  по съответния ред.
Ако данните ми ще се използват за друга цел, например за статистически цели, ще ми бъде предоставена отделна декларация-съгласие.
5)     Запознат съм и давам съгласие, че Личните ми данни ще бъдат обработвани от:

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:
„Фили Вайб” АД, ЕИК 203418843, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115з, Търговски център “The Mall”, Ниво 2, представлявано от Изпълнителния директор Кристиян Валентинов Велев
*В случай на промяна на някои от контактите на администратора, включително на промяна на ДЛЗД, ще бъде уведомен писмено.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЛЗД):
Имейл адрес: dpo@pizzalab.bg
Пощенски адрес: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115з, Търговски център “The Mall”, Ниво 2
Адрес на деловодство: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115з, Търговски център “The Mall”, Ниво 2
Обработващ лични данни – обслужващо ИТ дружество
Предаване на данните на трети страни - НЯМА
6.     Запознат съм, че в качеството си на Субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на Лични данни имам следните ПРАВА:
6.1. Право на достъп до Личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват Лични данни, какви Лични данни, Получателите на Лични данни, срокът на обработване. При искане за достъп до лични данни имам право да получа и копие от личните си данни в "разбираема форма“.
Запознат съм, че мога да реализирам правото си по следния начин: следва да подам молба/искане в свободен текст до длъжностното лице по защита на данните, на посочените адреси или да изискам от него бланка на „Фили Вайб“ АД на искане/молба. Ако молбата е изготвена в свободен текст, тя трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, целяща да уточни личните данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Запознат съм, че следва да получа отговор на молбата в срок от 1 месец от получаването и, като при отказ той следва да бъде мотивиран.
6.2. Право да поискам коригиране на Личните ми данни, които са неточни/неактуални:
Запознат съм, че мога да реализирам правото си по следния начин: следва да подам молба/искане в свободен текст до длъжностното лице по защита на данните, на посочените адреси или да изискам от него бланка на „Фили Вайб“ АД на искане/молба. Ако молбата е изготвена в свободен текст, тя трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни, за които се иска коригиране, както и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, целяща да уточни личните данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Запознат съм, че следва да получа отговор на молбата в срок от 1 месец от получаването и, като при отказ той следва да бъде мотивиран.
6.3. Право да поискам от Администратора на лични данни да ограничи обработването на Личните ми данни в следните случаи:
(i)    Когато Личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който Администраторът на лични данни да провери точността на Личните данни;
(ii)   Когато обработването на Личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
(iii)  Когато Администраторът на лични данни не се нуждае повече от Личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
(iv)  Когато съм възразил срещу обработването на Лични данни в очакване на проверка дали законните основания на Администратора на лични данни имат преимущество пред интересите ми като Субект на данни;
Запознат съм, че мога да реализирам правото си по следния начин: следва да подам молба/искане в свободен текст до длъжностното лице по защита на данните, на посочените адреси или да изискам от него бланка на „Фили Вайб“ АД на искане/молба. Ако молбата е изготвена в свободен текст, тя трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни и основанието, както и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, целяща да уточни личните данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Запознат съм, че следва да получа отговор на молбата в срок от 1 месец от получаването и, като при отказ той следва да бъде мотивиран.
6.4. Право да поискам Личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (Администраторът на лични данни трябва да заличи Личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети страни/обработващи Лични данни, на които е предоставил данните). Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Запознат съм, че мога да реализирам правото си по следния начин: следва да подам молба/искане в свободен текст до длъжностното лице по защита на данните, на посочените адреси или да изискам от него бланка на „Фили Вайб“ АД на искане/молба. Ако молбата е изготвена в свободен текст, тя трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни и основанието, както и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, целяща да уточни личните данни или обработващите дейности, за които се отнася искането.
Запознат съм, че ДЛЗД може да откаже да заличи личните данни по някоя от следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Запознат съм, че ако ДЛЗД откаже да изтрие данните, то трябва да обясни причините за това. Информиран съм за правото ми да подадам жалба пред надзорния орган – Комисия за защита на лчните данни в случай на отказ от страна на администратора/ДЗЛД.
6.5. Право да възразя пред Администратора на лични данни срещу обработването на Личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това. Запознат съм, че мога да реализирам правото си по следния начин: следва да подам молба/искане в свободен текст до длъжностното лице по защита на данните, на посочените адреси. Ако молбата е изготвена в свободен текст, тя трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни и основанието, както и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, целяща да уточни личните данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Запознат съм, че следва да получа отговор на възражението в срок от 1 месец, като при отказ той следва да бъде мотивиран.
6.6. Право да оттегля съгласието си за обработване на Лични данни, които съм предоставил с цел получаване на бюлетин. Правото може да бъде реализирано по следния начин: следва да подам молба/искане в свободен текст до длъжностното лице по защита на данните, на посочените адреси или да изискам бланка от ДЛЗД. Ако молбата е изготвена в свободен текст, тя трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни, както и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните данни. Запознат съм, че следва да получа отговор на в срок от 1 месец, като при отказ той следва да бъде мотивиран.
6.7. Право да възразя срещу обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг – запознат съм, че, попълвайки регистрационната форма и изисквайки получаване на бюлетин от „Фили Вайб“ АД, давам съгласеи дружеството да ми изпраща бюлетин (маркетинговия материал). Запознат съм, че по всяко време и без да соча основания, мога да възразя и да поискам „Фили Вайб“ АД да спрат изпращането на този материал за в бъдеще, без значение причината за това и без да понасям никакви разходи. За целта следва да подам възражение до ДЛЗД на който и да е от посочените контакти. В случай, че възражението се подава по имейл, субектът следва да подаде възражението от имейл адреса, на който се изпраща бюлетина, за да може ДЛЗД да има необходимата информация с цел да локализира субекта и данните. Ако възражението се подава на хартиен носител в офиса на администратора, в него следва да са посочи името на субекта и електронния адрес, на който субектът получава бюлетина. Запознат съм, че в случай , че ако след подаване на възражението, „Фили Вайб“ АД продължава да изпраща бюлетина, мога да подам жалба до надзорния орган за защита на личните данни за РБ – КЗЛД на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
6.8. Във всички случаи на неспазване на правата ми във връзка със защитата на Лични данни имам право да подам жалба срещу обработването на Личните ми данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
6.9. Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение на сигурността на Личните ми данни, като Администраторът налични данни следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението;
6.10. Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ми във връзка с Личните данни са били нарушени;

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на Лични данни свободно, съгласно волята си и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.

PizzaLab свали   мобилното приложение